“5 évgarancia” promóciós kampány részvételi szabályzata

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) rögzíti az „5 év garancia” elnevezésű promóciós kampányban (a továbbiakban: „Promóció”) történő részvétel feltételeit. Ez a Promóció nem minősül és nem tekinthető sorsolásos nyereményjátéknak.

1.2. A Promóció szervezője a Panasonic Marketing Europe GmbH, melynek székhelye Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NSZK, bejegyzési száma: HRB 13178, és amelynek nevében Panasonic Marketing Europe GmbH, Cseh Köztársaság – bejegyzett székhelye Prága 8, Křižíkova 148/34, irányítószáma 186 00, cégjegyzékszáma: 246 55 121, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzék A részének 71469. sz. rovatába (a “Szervező”) – jár el.

1.3. A Promóció Szervező által meghatározott tevékenységek elvégzésére meghatalmazott felelős koordinátora a MAVIL Sp. z o. o. (bejegyzett székhelye: Varsó, ul. Czechowickiej 25, Lengyelország, a Varsói Fővárosi XIII. Kerületi Bíróság Kereskedelmi Bírósága által vezetett Nemzeti Cégjegyzékbe 0000042677 KRS szám alatt bejegyezve, adóazonosító száma (NIP): PL 951 187 71 57, – a továbbiakban: „Koordinátor”). A Koordinátor felel egyes, a Szervező által meghatározott feladatok Szervező nevében történő ellátásáért.

1.4. A Promóció Magyarország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Románia és Bulgária teljes területére (“Terület”) terjed ki.

1.5. A Promóció keretében vásárolt termékekre prémiumként (bónuszként) meghosszabbított garanciális idő jár.
A résztvevők a jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerint vehetnek részt a Promócióban.

1.6. A Promóció a Területen értékesített alábbi Panasonic Lumix GH5S kamerákra terjed ki:
DC-GH5SE-K
(a továbbiakban “Termék” vagy “Termékek”).

1.7. A Promóciós időszak kezdete 2018. január 9., a vége 2018. március 31.

1.8. A Promócióban történő részvételre azok az új Termékek jogosítanak, melyeket a Területen működő kiskereskedőtől vásároltak. A Promóció kifejezetten nem terjed ki azokra a Termékekre, melyek a Területen nincsenek hivatalos forgalomban, vagy amelyeket a Területen kívül (pl. interneten), vagy természetes személytől vásároltak meg (pl. online aukción).

 

2. A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Promócióban történő részvételhez az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

a) 2018. január 9. és január 31. között előrendelést kell leadni egy kiválasztott Termékre valamelyik kiskereskedőnek küldött e-mailben vagy személyesen valamely kiskereskedelmi üzletben,

b) 2018. március 31-ig meg kell vásárolni a megrendelt új Terméket, és meg kell őrizni az eredeti vásárlási bizonylatot, amely tartalmazza a Termék típusát és a vásárlás időpontját, és

c) 2018. március 31-ig megfelelően regisztrálni kell a megvásárolt Terméket a https://lumix-gh5s.eu oldalon (“Promóciós weboldal”), A Terméket ugyanannál a kiskereskedőnél kell megvásárolni, amelynél az előrendelést leadták.
(A fent megjelölt feltételeket teljesítőket a továbbiakban „Résztvevő”-nek, együttesen „Résztvevők”-nek nevezzük)

2.2. A Termék 2.1. szakasz c) bekezdése szerinti regisztrációja során a Résztvevőknek

a) meg kell adniuk a következő személyes adataikat:
– családnév:
– keresztnév:
– e-mail cím:

b) meg kell adniuk és meg kell erősíteniük a Promóciós weboldalra történő belépéshez választott jelszavukat;

c) belegyezésüket kell adniuk személyes adataiknak a Promóció céljából történő kezeléséhez, illetve (opcionálisan) belegyezésüket adhatják személyes adataik Szervező egyéb marketingcéljaira történő kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy elektronikus úton (elsősorban e-mail-ben) kereskedelmi információkat kapjanak;

d) a listából ki kell választaniuk azt a kiskereskedőt, akinél az előrendelést leadták;

e) csatolniuk kell a Termék előrendelését tanúsító dokumentum szkennelt változatát, fényképét vagy elektronikus példányát;

f) meg kell adniuk a megvásárolt Termék sorozatszámát és a Termék dobozában található promóciós kódot.

2.3. A Promócióban Résztvevők személyes adatai, így e-mail címe és a Termék sorozatszáma egyedi. Azonos e-mail-címmel, illetve azonos sorozatszámmal történő ismételt regisztráció nem lehetséges.

2.4. A fentiekben leírt regisztrációs folyamat megfelelő végrehajtását követően a Résztvevők a megadott jelszavukkal és a felhasználói azonosítóként szolgáló e-mail címükkel beléphetnek a Promóciós weboldalra.

2.5. A Promócióban Résztvevőknek lehetőségük van több Termék regisztrálására is, azonban az összes Terméknek meg kell felelnie a jelen Szabályzat 2.1. és 2.2. pontjában foglalt feltételeknek. A Résztvevőnek a Promóciós weboldalra belépve a 2.2. pont szerinti adatok megadásával regisztrálnia kell e további Termékeket is.

2.6. A Termék regisztrációját követően a Szervező vagy a Koordinátor képviselője felkérheti a regisztrációt végrehajtó bármely Résztvevőt, hogy mutassa be vagy küldje meg a Termék vásárlását igazoló, a Termék típusát illetve annak vásárlási időpontját is tartalmazó bizonylat (vásárlási nyugta vagy számla) eredeti példányának beszkennelt másolatát, illetve mutassa be az eredeti bizonylatot vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát.. A Résztvevője köteles az erre irányuló kérés kézhezvételét követő öt (5) napon belül benyújtani a jelen pont szerinti vásárlási bizonylatot.

2.7. Amennyiben a Résztvevő elmulasztja a 2.6. pontban megadott határidőn belül bemutatni a vásárlást megfelelően igazoló bizonylatot, a Termék regisztrációjával kapcsolatos valamennyi jogát elveszíti. A Résztvevő – a Szervező vagy a Koordinátor képviselőjének kizárólagos döntése szerint – ezeket a jogokat abban az esetben is elveszítheti, amennyiben 72 órán belül legalább 2 (két) kísérlet ellenére sem sikerül a Résztvevővel felvenni a kapcsolatot a regisztráció során megadott elérhetőségeken.

 

3. MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIA

3.1. Azok a Résztvevők, akik a 2.1. pont c) bekezdése szerint regisztrálták a Terméküket (azaz teljesítették a 2.1. és 2.2. pontban foglalt valamennyi feltételt) kiegészítő igazolást kapnak, amely tanúsítja a regisztrált Termékük garanciális idejének az adott Termékre szokásosan nyújtott garanciális idő utolsó napjától számított további 3 éves időtartamra történő meghosszabbítását. A meghosszabbított garanciaaz eredeti garanciávalazonos feltételek mellett érvényes.

3.2. A Szervezőnek joga van ellenőrizni, hogy a Termék garanciális idejének meghosszabbításához szükséges összes, a 2.1. és 2.2. pontban leírt feltétel teljesült-e. Az ellenőrzés nem tarthat tovább a regisztráció fenti 2.7. pont szerinti megerősítésének kézhezvételétől számított 72 óránál,.

3.3. A Résztvevő ellenőrzését követően a Szervező a Résztvevő megadott e-mailcímére PDF formátumban elküldi a meghosszabbított garanciáravonatkozó garanciálisjegyet és a meghosszabbított garancia feltételeit. A meghosszabbított garancián alapuló igény érvényesítése esetén a Résztvevő köteles bemutatni a Meghosszabbított GaranciálisJegyet.

3.4. A több Terméket regisztráló Résztvevők a további Termékekre is igényelhetik a meghosszabbított garanciát, amennyiben e további Termékek tekintetében is teljesülnek a jelen Szabályzat rendelkezései.

 

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. A Szervező és a Koordinátor kizárja a felelősségét a Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel meghiúsulásáért, ha az nem a Szervezőnek vagy a Koordinátornak felróható okból következik be. Ilyen mentesülési oknak tekintendő különösen, ha a Résztvevő már nem a regisztráció során megadott e-mail-címet használja, továbbá ha a meghiúsulás az internet-szolgáltatónak felróható egyéb okok miatt következik be.

4.2. A Szervező és a Koordinátor kizárja a felelősségét továbbá a törvényi rendelkezések, illetve harmadik felek (beleértve az üzenetek címzettjeit is) jogainak megsértésért, amennyiben ezt a jogsértést a Résztvevő idézi elő azáltal, hogy a Szervező vagy a Koordinátor a Résztvevő által megadott e-mailcímre üzenetet küld.

4.3. A Promóció feltételeit jelen Szabályzat rögzíti. A Promócióról reklámanyagokban és hirdetési szórólapokon közölt információk kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak.

4.4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv, a Cseh Köztársaság 2000. április 4-i, a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. számú törvénye (és módosításai), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. magyar törvény rendelkezései az irányadók.

4.5. A jelen Szabályzat a Koordinátor bejegyzett székhelyén: MAVIL Sp. z o. o., ul. Czechowicka 25, Varsó, Lengyelország, a Promóciós weboldalon és a Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika bejegyzett székhelyén: Prága 8, Karlín, Křižíkova 148/34,, irányítószám 186 00, Cseh Köztársaság érhető el.

4.6. A Szervező ezennel fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályok által megengedett mértékben ezt a Szabályzatot a Résztvevők számára a Promóciós weboldalon közzétett előzetes értesítés útján módosítsa.

4.7. A Résztvevők személyes adatai a Cseh Köztársaság 2000. április 4-i, a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. számú törvénye (és módosításai) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. magyar törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerülnek kezelésre. A személyes adatok kezelője a Szervező. Az adatkezelés célja az „5 év garancia” A Résztvevőknek jogukban áll hozzáférniük adataikhoz, és azokat szükség esetén helyesbíteni. Az adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes formában történik. Bár a személyes adatok megadása önkéntes, azonban az a Promócióban történő részvétel előfeltétele. A Szervező a személyes adatokat a Promóció lebonyolítása érdekében írásbeli megállapodással továbbíthatja a Koordinátornak. A részletes adatvédelmi szabályok https://lumix-gh5s.eu/hu/adatvedelmi-szabalyzat/, https://lumix-gh5s.eu/hu/suti-cookie-szabalyzat/ találhatók.

Prága, 2018. január 1.

A Promóció Szervezője:
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacní složka Česká republika